List of Ph. Nos. and E-mail ID of KVK SMSs

 

KVK Name Name & Designation Ph. No Email ID  
Uttar Dinajpur Bikash Roy, Programme Coordinator 9434946097 udpkvk@gmail.com

dr.roybikash@rediffmail.com

 
Dr. Anjali Sharma, SMS,Home Sci. 09434015781 anjali.raj@rediffmail.com  
Dr. Moutusi Dey, SMS,Hort 0896313921 moutusi_koley@rediffmail.com  
Dr. Dhananjoy Mandal , SMS, PP 09475164047 dhananjoy17@rediffmail.com
Mr. Debdas Shekhar , SMS, Fishery Sci. 09432859929 sampurna.sekhar2@gmail.com  
Dakshin Dinajpur Dr. Prabir Kr. Ganguly, Programme Coordinator(Agril. Extn.)

 

9733240053

 

pc@maldakvk_ubkv.com / gangulypcmkvk@gmail.com

 

 
Dr. Sukanta Biswas, SMS (Animal Sci.) 9475676784

 

sbiswasvet@gmail.com

ddkvk.ubkv@rediffmail.com

 
Dr. Sankar Saha, SMS (Agronomy) 09474730884 saha_ubkv@yahoo.co.in  
Mr. Sibananda Singha, SMS, (P. P.) 09434483690 Sibananda.singha@rediffmail.com  
Dr. Biswajit Goswami, SMS, (Fish. Sci.) 09434575918 Bisug2003@yahoo.co.in  
Mr. Siddikul Islam, SMS, (Hort.) 09614079602 Siddikul12@rediffmail.com  
Mr. Bappa Paramanik, SMS, (Soil Sci.) 09002986926 paramanikbappa@gmail.com  
Cooch Behar

 

Dr. Sanjoy Kr. Das, Programme Coordinator(Agril Antomology) 9434340677 cobkvk@yahoo.co.in, sanjoy1234@yahoo.co.in  
Surajit Sarkar , (P.P.) SMS(Hort.)

 

9477013666 drsurajitskr@gmail.com  
Ganesh Das, SMS (Agril. Extension) 08413521078,

08967786990

ganesh.ext@gmail.com  
Sujan Biswas, SMS(Soil Sci.) 8900437790 drsujanbws@gmail.com  
Sri Suraj Sarkar, SMS(P.P) 8335997322 surajbckv2007@gmail.com  
Malda

 

 

 

 

Mr. Bhabani Das, SMS and I/C (Agronomy) 8926011568 bhabanimkvk@gmail.com  
Shri Adwaita Mandol, SMS(Fish.Sci) 9434361967 adwaitamondal@gmail.com  
Smt.Paramita Bhomik, SMS 9434862276 paramita.bhowmik2@gmail.com  
Smt. Samima Sultana, SMS 8276849736 Samimasultana2@gmail.com
Darjeeling Dr. M.W. Muktan, PC 9434407412 djkvk@yahoo.com / mwmokten@gmail.com  
Dr. Pranab Barma , SMS(P.P) 9434619287 Pranab.barma@gmail.com  
Mr. Rakesh Roy, SMS 9733008352 rakeshvetext@gmail.com  
Miss Akriti Pradhan, SMS 9547000750 akritipradhan@gmail.com  
Shri. Mrinmoy Kanti Roy 993215225 mrinmoykantiroy@gmail.com  
Mrs. Snehalata Lama, SMS(Hort.) 8759866306 nimasang87@gmail.com